AIO Boot Grub2 Menu

AIO Boot Grub2 Menu

Đây là MENU Grub2 của AIO Boot. Bạn có thể khởi động nhanh vào các MENU bằng các phím nóng tương ứng của nó.

 
Đây là MENU Grub2 của AIO Boot. Bạn có thể khởi động nhanh vào các MENU bằng các phím nóng tương ứng của nó.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *