Chuyên mục lưu trữ: Sao lưu và Phục hồi

Sao lưu và Phục hồi là công việc quan trọng để bảo vệ dữ liệu của bạn. AIO Boot hỗ trợ bạn khởi động vào nhiều công cụ thể thực hiện công việc này.

Khởi động vào Terabyte Image for UEFI từ Grub2

Terabyte Image for UEFI là phiên bản hỗ trợ khởi động trực tiếp mà không cần chạy trên nền tảng Windows. Phiên bản này chỉ hỗ trợ chế độ UEFI. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn khởi động Image for UEFI thông qua Grub2. Có hai phương pháp là trích xuất tệp … Tiếp tục đọc Khởi động vào Terabyte Image for UEFI từ Grub2