Khởi động Linux từ tệp tin ISO

AIO Boot hỗ trợ khởi động hầu hết các bản phân phối Linux từ tệp tin ISO. Chỉ cần sao chép các tệp tin ISO vào một thư mục và khởi động nó từ Grub2.

AIO Boot

AIO Boot có thể tự động phát hiện các tệp tin ISO hỗ trợ loopback.cfg để khởi động. Và nó cũng có thể khởi động nhiều loại ISO khác. Bạn chỉ sao chép tất cả các tệp tin ISO vào thư mục /AIO/Files/PartIMG. Sau đó từ trình đơn chính của Grub2, bấm phím j để truy cập vào trình đơn Khởi động Linux từ ISO, các tệp tin ISO được hỗ trợ sẽ được liệt kê. Hoặc sử dụng PartIMG Mapper, nó hỗ trợ khởi động hầu hết Linux từ tệp tin ISO.

Khởi động Linux từ ISO

Tuy nhiên, một số máy không thể khởi động Linux từ tệp tin ISO, nó cần trích xuất. Sử dụng AIOCreator.exe để tích hợp, công cụ này luôn sử dụng phương pháp trích xuất nếu có thể. Nó cũng hỗ trợ tạo chế độ thường trú cho các bản phân phối Linux có hỗ trợ. Chỉ nên sử dụng ISO khi bạn không thể chạy AIOCreator.exe, hữu ích nếu bạn đang sử dụng môi trường Linux.

loopback.cfg

Nếu tệp tin ISO của bạn có chứa tệp tin /boot/grub/loopback.cfg, tệp tin ISO này được thiết kế để cho phép khởi động nó từ tệp tin ISO.

loopback.cfg là gì? Một loopback.cfg về cơ bản chỉ là một grub.cfg được thiết kế để sử dụng để khởi động một bản phân phối Linux trực tiếp từ một tệp tin ISO chứ không phải là một đĩa CD vật lý thực tế.

Đọc thêm về loopback.cfg tại đây.

Làm thế nào để khởi động Linux từ tệp tin ISO sử dụng loopback.cfg?

Có rất nhiều bản phân phối Linux hỗ trợ loopback.cfg để sử dụng Grub2 để khởi động chính nó qua một tệp tin ISO. Phổ biến nhất là Ubuntu và các bản phân phối dựa trên Ubuntu như Linux Mint… gần đây thì Debian 9 và Manjaro 17 cũng đã hỗ trợ. Tất cả các bản phân phối này có thể sử dụng trình đơn sau:

menuentry "TITLE" {
	iso_path=PATH
	export iso_path
	search --set=root --file $iso_path
	loopback loop $iso_path
	root=(loop)
	configfile /boot/grub/loopback.cfg
	loopback --delete loop
}
  • TITLE: tên trình đơn của Grub2.
  • PATH: đường dẫn đến tệp tin ISO của bạn.
  • /boot/grub/loopback.cfg: đường dẫn đến tệp tin loopback.cfg trong tệp tin ISO.

Bạn có thể thêm trình đơn này vào Grub2 của AIO Boot hoặc Ubuntu, Linux Mint… Trình đơn Grub2 của AIO Boot nằm ở /AIO/Menu/Main.cfg. Dưới đây là một số bản phân phối Linux có hỗ trợ loopback.cfg.

Ubuntu

Bao gồm Kubuntu, Edubuntu, Xubuntu, Mythbuntu, UbuntuStudio, Lubuntu, Ubuntu GNOME, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE và Ubuntu Budgie. Và các bản phân phối dựa trên Ubuntu.

menuentry "Ubuntu 16.04 64-bit" {
	iso_path="/ubuntu-16.04.3-desktop-amd64.iso"
	export iso_path
	search --set=root --file $iso_path
	loopback loop $iso_path
	root=(loop)
	configfile /boot/grub/loopback.cfg
	loopback --delete loop
}

Linux Mint

menuentry "Linux Mint 18.2 64-bit" {
	iso_path="/linuxmint-18.2-cinnamon-64bit.iso"
	export iso_path
	search --set=root --file $iso_path
	loopback loop $iso_path
	root=(loop)
	configfile /boot/grub/loopback.cfg
	loopback --delete loop
}

Debian 9

menuentry "Debian 9.2.0 XFCE 64-bit" {
	iso_path="/debian-live-9.2.0-amd64-xfce.iso"
	export iso_path
	search --set=root --file $iso_path
	loopback loop $iso_path
	root=(loop)
	configfile /boot/grub/loopback.cfg
	loopback --delete loop
}

Manjaro 17

Bắt đầu từ Manjaro 17.0.6, tôi đã báo cáo vấn đề của các phiên bản trước ở đây. Manjaro dựa trên Arch Linux, bạn cần phải chỉ định phân vùng đang chứa tệp tin ISO.

menuentry "Manjaro XFCE 17.0.6 64-bit" {
	iso_path="/manjaro-xfce-17.0.6-stable-x86_64.iso"
	export iso_path
	search --set=root --file $iso_path
	probe -u -s rootuuid $root
	export rootuuid
	loopback loop $iso_path
	root=(loop)
	configfile /boot/grub/loopback.cfg
	loopback --delete loop
}
Share this...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditShare on TumblrShare on VKBuffer this pageDigg thisEmail this to someoneFlattr the authorPrint this pageShare on StumbleUponShare on Yummly