Khởi động KON-BOOT từ Grub2 ở chế độ UEFI và Legacy

Kon-Boot là một ứng dụng sẽ âm thầm bỏ qua quá trình xác thực của hệ điều hành Windows. Không ghi đè mật khẩu cũ của bạn! Nói cách khác, bạn có thể đăng nhập vào Windows của bạn mà không cần biết mật khẩu của bạn. Dễ sử dụng và tuyệt vời cho sửa chữa công nghệ, phục hồi dữ liệu và kiểm toán an ninh. Nhanh, nhỏ bé và hoàn thành công việc của bạn!

Kon-Boot UEFI
Đây là màn hình Kon-Boot khi khởi động ở chế độ UEFI.

Tôi đã nhận được một câu hỏi của một người dùng về cách tích hợp Kon-Boot vào ổ đĩa AIO Boot. Điều này khá đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn ở đây. Mặc định thì Kon-Boot được khởi động từ Grub4Dos nhưng chúng ta sẽ thay thế nó bằng Grub2.

Cách làm ở đây áp dụng cho toàn bộ các phiên bản của Kon-Boot, bao gồm KON-BOOT 2in1 for Windows and Mac OSX. Nó hỗ trợ cả hai chế độ UEFI và Legacy BIOS.

 1. Tải về Kon-Boot.
 2. Trích xuất tệp tin đã tải về, bạn sẽ nhìn thấy thư mục kon-bootUSB. Tiếp tục mở thư mục này.
 3. Trong thư mục kon-bootUSB sẽ có hai thư mục là EFIUSBFILES.
 4. Trong thư mục /EFI/Boot, đổi tên tệp tin bootx64.efi thành kon-bootx64.efi và đổi tên tệp tin bootia32.efi thành kon-bootia32.efi.
 5. Chép tất cả các tệp tin có trong thư mục /EFI/Boot vào thư mục /EFI/Boot của ổ đĩa AIO Boot.
 6. Chép tất cả các tệp tin có trong thư mục USBFILES vào thư mục gốc của ổ đĩa AIO Boot. Bỏ qua menu.lstgrldr.
 7. Mở tệp tin /AIO/Menu/Main.cfg và thêm đoạn mã sau:
  ### Start kon-boot
  menuentry "Kon-Boot (CURRENT VERSION)" {
  	if [ "$pc" ]; then
  		linux16 ${memdisk} floppy
  		initrd16 /konboot.img
  	else
  		chainloader /EFI/BOOT/kon-boot${_SPEC_UEFI_ARCH}.efi
  	fi
  }
  if [ "$pc" ]; then
  menuentry "Kon-Boot (OLD VERSION)" {
  	linux16 ${memdisk} floppy
  	initrd16 /konbootOLD.img
  }
  fi
  ### End kon-boot

Chúc thành công!

Share this...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditShare on TumblrShare on VKBuffer this pageDigg thisEmail this to someoneFlattr the authorPrint this pageShare on StumbleUponShare on Yummly