Thêm WinPE 10 Sergei Strelec vào AIO Boot

WinPE 10 Sergei Strelec để bảo trì máy tính, đĩa cứng và phân vùng, sao lưu và phục hồi đĩa và phân vùng, chẩn đoán máy tính, phục hồi dữ liệu, cài đặt Windows.

Thành phần lắp ráp:

  • WinPE10x86
  • WinPE10x64
  • WinPE8x86
  • WinPE8x86 (Native)

WinPE 10 Sergei Strelec

  1. Tải về WinPE 10 Sergei Strelec.
  2. Chạy AIOCreator.exe, chuyển sang Tích hợp, chọn Gói đặc biệt và chọn Sergei Strelec.
  3. Chọn đến tệp tin ISO mà bạn đã tải ở bước 1, xong nhấn OK. Chương trình sẽ tích hợp nó giúp bạn.

Để khởi động WinPE ở chế độ UEFI, bạn sẽ phải khởi động nó ở trình đơn WinPE & Setup của AIO Boot.

Chúc bạn thành công.

Share this...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditShare on TumblrShare on VKBuffer this pageDigg thisEmail this to someoneFlattr the authorPrint this pageShare on StumbleUponShare on Yummly